Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Installatie Maatschappij H.Ek B.V. (hierna te noemen HEK) registreert persoonsgegevens. Daar gaan wij correct en met beleid mee om. Zonder deze gegevens zouden wij niet kunnen werken. Tenslotte moeten wij bij u werkzaamheden kunnen uitvoeren en bij calamiteiten kunnen rapporteren.

Privacy verklaring (AVG)

HEK verwerkt persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven wij aan hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

HEK streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Wat bedoelen we met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu/ persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres, geboortedatum, e.d. Wanneer deze gegevens naar een individu/ persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan.
Bescherming van persoonsgegevens
Het beschermen van privacy is een onderwerp waar de laatste jaren volop aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal is heel eenvoudig geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor HEK. In deze privacy verklaring geven wij aan hoe HEK voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt HEK persoonsgegevens?

HEK verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leveranciers;
 • Werknemers;
 • Sollicitanten;
 • Klanten/relaties;
 • Opdrachtgevers cq. bewoners van objecten waar werkzaamheden verricht dienen te worden;
 • Mensen die interesse tonen in HEK of die in het verleden klant zijn geweest;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle medewerkers op kantoor van HEK verwerken persoonsgegevens in een administratiesysteem.

Waarvoor verwerkt HEK persoonsgegevens?

Van klanten, bewoners, leveranciers, medewerkers, of andere relaties, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij communicatie en werkzaamheden op passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen en werkzaamheden in te plannen.

Verwerkt HEK bijzondere persoonsgegevens?

HEK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van HEK nl. het verrichten van werkzaamheden. HEK draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat HEK met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen HEK kan degene die belast is met de administratie cq. planning de gegevens inzien en verwerken. Ook medewerkers van de buitendienst van HEK kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De autorisatiestructuur binnen de administratie is vastgelegd in een handleiding.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

HEK wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er daarmee een gerechtvaardigd doel wordt gediend en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals aantallen en historie van werkzaamheden over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HEK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien. HEK verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. HEK verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Mag ik zien welke gegevens HEK van mij verwerkt?

Elke relatie heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die HEK verwerkt. Daarnaast heeft u het recht uw gegevens te corrigeren, aan te vullen te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Indien u van voornoemd recht gebruik wenst te maken, verzoeken wij u een e-mail te zenden aan privacy@hekinstallaties.nl Vragen over het beleid van HEK inzake bescherming persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres gestuurd worden.

Wijzigingen privacybeleid

HEK streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Op de website van HEK is altijd de meest recente verklaring beschikbaar.

Er staat altijd een team achter je

KOM WERKEN BIJ HEK

Werken bij HEK betekent:

 • Een goed salaris
 • Goede doorstromingskansen
 • Een hecht en enthousiast team
 • Interne opleidingen
 • Veel verantwoordelijkheid

Staat jouw functie er niet bij?

LAAT JE E-MAILADRES ACHTER EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE NIEUWSTE VACATURES!